Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις Young Learners (A-C Class, Levels A1-A2) έχουν πολλά οφέλη για τους μαθητές και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την πρόοδο των μαθητών. Στα σχολειά Μπαλλή-Βασάλου προτείνουμε και προετοιμάζουμε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους παρακάτω λόγους:

  1. Κατανόηση της διαδικασίας εξέτασης: Μέσω των εξετάσεων Young Learners, τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να περνούν επιτυχώς διαδικασίες εξέτασης, αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση και τη δεξιότητα να ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις σε περιβάλλον εξέτασης.
  2. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων: Οι εξετάσεις Young Learners ενισχύουν την ακουστική, προφορική και γραπτή επικοινωνία στα αγγλικά και ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά τους. 
  3. Διασκεδαστική εκπαιδευτική εμπειρία: Οι εξετάσεις Young Learners σχεδιάζονται με τρόπο που να είναι διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, προωθώντας θετική στάση έναντι της μάθησης της αγγλικής γλώσσας.
  4. Αναγνώριση επιτευγμάτων: Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων Young Learners δίνει στα παιδιά ένα αίσθημα επίτευξης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους.
  5. Μέτρηση των γλωσσικών δεξιοτήτων: Οι εξετάσεις αξιολογούν τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών στα επίπεδα (Α1-Α2), βοηθώντας έτσι τους γονείς και τους καθηγητές να κατανοήσουν την πρόοδο και τις ανάγκες των μαθητών για περαιτέρω εξέλιξη στην αγγλική γλώσσα.

Συνολικά, η συμμετοχή σε αυτού του είδους εξετάσεις ενισχύει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, παρέχοντας ένα πλαίσιο ανταμοιβής και πρόκλησης για την ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας.

.